Dodavatel:

Solar Market s.r.o. 
Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 24772936 
Dále jako "dodavatel"

Odběratel:

Právnická nebo fyzická osoba s oprávněním podnikat
Dále jako "odběratel"
dále společně jako “Smluvní strany”.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") upravují vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva při uzavírání rámcových smluv a smluv o dodávkách zboží.

1.2. Odběratel vyjadřuje souhlas s VOP dnem uzavření smlouvy nebo rámcové smlouvy s Dodavatelem. Tyto podmínky tvoří nedílnou součástí smlouvy.

1.3. Tyto VOP upravují následující smluvní vztahy, do kterých mohou Smluvní strany vstoupit:

1.3.1.  Kupní smlouva uzavřená na základě § 2079 a násl. občanského zákoníku, obvykle pro menší dodávky zboží, které koupil Dodavatel na sklad, aniž by při objednání zboží u výrobců znal Odběratele.

1.3.2. Komisionářská smlouva uzavřená na základě § 2455 a násl. občanského zákoníku, obvykle pro větší dodávky zboží, kde Dodavatel obstarává pro Odběratele na jeho účet vlastním jménem nákup zboží u výrobců přesně podle objednávky a dodává přímo do skladů Odběratele (s výhradou možnosti Odběratele sjednat si u Dodavatele zvlášť skladování zboží na základě zvláštní smlouvy). V takovém případě se pak v potvrzení objednávky Dodavatel označuje jako Komisionář (Commision agent) a Odběratel jako Komitent (Client nebo Principal).

1.4. Tyto VOP upravují smluvní vztahy uzavřené podle obou výše uvedených smluvních typů. Smluvní strany mohou ve smlouvě ujednat ustanovení odchylná od VOP. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Návrhem na uzavření smlouvy ze strany Odběratele je objednávka zboží jím vystavená a doručená Dodavateli následujícími způsoby:

 • přes e-shop www.solar-market.cz
 • odeslaná na e-mail: objednavky@solar-market.cz nebo michal.fiala@solar-market.cz 

2.2. Návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat:

 • Úplnou identifikaci kupujícího
 • Fakturační adresu
 • Dodací adresu včetně zodpovědné kontaktní osoby
 • Jednoznačnou identifikaci zboží
 • Jednotkovou cenu
 • Množství
 • Požadovaný termín dodání

2.3. Smlouva je uzavřena potvrzením přijetí objednávky, které vystaví Dodavatel. Potvrzení musí obsahovat:

 • Položky z návrhu na uzavření smlouvy (viz bod 2.2)
 • Potvrzený termín dodání
 • Platební podmínky

2.4. Přijetí objednávky ze strany Dodavatele s dodatkem či odchylkou, která podstatně mění podmínky objednávky je novým návrhem (dále jen "protinávrh") na uzavření smlouvy. Smlouva není uzavřena, pokud protinávrh Dodavatele není potvrzen Odběratelem do pěti pracovních dnů ode dne jeho odeslání Dodavatelem.

2.5. Smluvně sjednanou dodávku zboží není Odběratel oprávněn jednostranně měnit nebo ji zrušit bez předchozí písemné dohody s Dodavatelem, tedy Odběratel je povinen zboží odebrat a zaplatit. Pokud byla při objednání zboží sjednána platba předem (jistiny u rámcových smluv, kde dochází k opakovanému plnění, případně zálohy na konkrétní zdanitelné plnění určené místem, množstvím, časem a cenou), sjednávají Smluvní strany pro případ porušení závazku Odběratele zboží odebrat smluvní pokutu ve výši přijaté platby předem a Dodavatel je oprávněn přijatou jistinu nebo zálohu proti smluvní pokutě jednostranně započíst. Pro všechny ostatní případy, kdy není výše platby předem dohodnuta, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu v případě porušení závazku Odběratele zboží převzít a zaplatit ve výši 30 % hodnoty objednávky.

2.6. Uzavření smlouvy mezi Smluvními stranami ani jakékoliv jiné právní jednání ze strany Odběratele či Dodavatele neznamená akceptaci obchodních či obdobných podmínek Odběratele

3. Cena, platební podmínky a přechod vlastnictví

3.1. Při uzavření smlouvy podle odst. 1.3.1. se cena řídí ceníkem Dodavatele platným v den uzavření kupní smlouvy. Aktuální ceník je dostupný na internetových stránkách Dodavatele https://www.solar-market.cz/, případně je cena sjednaná mezi Dodavatelem a Odběratelem individuálně. Při uzavření smlouvy podle odst. 1.3.2. se cena stanoví vždy individuálně - v takovém případě představuje odměnu Dodavatele jako komisionáře rozdíl mezi nákupní cenou u výrobce zboží, obstaráním jehož nákupu byl pověřen, a individuálně domluvenou cenou, za kterou si přeje Odběratel zboží nabýt. Smluvní strany tak výslovně vylučují možnost uplatnění ustanovení § 2458 občanského zákoníku. V kupní ceně zboží, případně odměně komisionáře jsou zahrnuty všechny náklady Dodavatele související s předáním zboží Odběrateli ve stavu nemající vady (materiálové náklady, náklady na balení, náklady na kontrolu zboží). V ceně není zahrnuta doprava na místo určené Odběratelem, pokud je odlišné od místa dodání sjednaného ve Smlouvě. Pokud ve smlouvě není místo dodání dohodnuto individuálně, je jím sklad Dodavatele. V ceně nejsou zahrnuty palety, daň z přidané hodnoty a poplatky za likvidaci elektroodpadu.

3.2. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad Odběrateli (dále jen "Faktura") na množství, které bylo Odběrateli odesláno. V daňovém dokladu Dodavatel odečte vystavené zálohové faktury dle dohodnutých platebních podmínek při uzavření smlouvy. U rámcových smluv, kde se skládá jistina na více dodávek se obvykle započítává proti Faktuře poměrná část jistiny a Odběratel vystavuje Zálohovou fakturu na poměrnou část jistiny k prvnímu dni zdaňovacího období, kdy má dojít k dílčí dodávce z rámcové smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve v den, kdy bylo zboží předáno přepravci. Pokud se strany nedohodnou jinak, faktury budou odesílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu Odběratele uvedenou v objednávce. V případě pochybností se má za to, že faktura byla Odběrateli doručena den následující po jejím odeslání. Odběratel se zároveň zavazuje provádět platby faktur ve lhůtě splatnosti.

3.3. Za den provedení úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána ve prospěch účtu Dodavatele.

3.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele až po úplném zaplacení

4. Dodací podmínky

4.1. Dodavatel se zavazuje zboží zabalit a zajistit tak, aby během přepravy nedošlo vlivem vadného balení či zajištění k jeho poškození. Dokumenty ke zboží se dodávají tak, že jsou v českém jazyce ke stažení na www.solar-market.cz, pokud Smluvní strany nedohodnou něco jiného.

4.2. Dodavatel odešle prostřednictvím přepravce zboží Odběrateli na adresu uvedenou v objednávce.

4.3. Odběratel je povinen při přejímce zboží:

4.4. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží má za následek, že se smlouva považuje za řádně splněnou, předmět smlouvy se považuje za dodaný řádně a včas se všemi důsledky s tím spojenými, tj. zejména přechod nebezpečí škody na zboží na Odběratele, povinnost Odběratele zaplatit kupní cenu, počátek běhu dob a lhůt.

4.5. Kupující není oprávněn řádně objednané zboží odmítnout ani vrátit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro případ porušení povinnosti převzít zboží sjednávají smluvní strany smluvní pokutu podle článku 2.5. těchto VOP.

5. Odpovědnost za vady zboží, reklamace a náhrada škody

5.1. Pro zboží dodané na základě smlouvy podle článku 1.3.1. těchto VOP se podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruky řídí Reklamačním řádem pro prodej zboží Prodávajícího.

5.2. Pro zboží dodané na základě smlouvy podle článku 1.3.2. těchto VOP poskytuje záruku výhradně výrobce zboží ("Záruka výrobce" nebo také "Tovární záruka") s tím, že Dodavatel postupuje k okamžiku obstarání koupě zboží Odběrateli ve smyslu ustanovení § 2460 odst. 2 občanského zákoníku veškerá práva vyplývající z Tovární záruky. Dodavatel seznámí Odběratele s Tovární zárukou nejpozději v den potvrzení přijaté objednávky. Pro uplatnění nároku z titulu Tovární záruky postačí Faktura nebo jiný dokument vystavený Dodavatelem, kde je Dodavatel označen jako Komisionář (Commision agent) a Odběratel jako Komitent (Client nebo Principal). Dodavatel poskytne během prvních 12 měsíců trvání Tovární záruky Odběrateli součinnost při uplatnění Tovární záruky u výrobce zboží, ustanovení § 2466 občanského zákoníku se pro tyto účely nepoužije.

5.3. Bez ohledu na podmínky Reklamačního řádu nebo Tovární záruky se záruka nevztahuje na:

 • opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním zboží,
 • poškození zboží v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny montážního návodu a obecně známými a obvyklými způsoby používání vč. nedodržení výrobcem předepsané údržby,
 • poškození nebo pokles výkonu zboží způsobeným jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo zásahem vyšší moci,
 • mechanické poškození zboží,
 • poškození způsobené nevhodným výběrem zboží pro daný účel použití,
 • vady a poškození způsobené neodborným zásahem do zboží.

5.4. Zjevné vady zboží lze uplatnit jen při dodržení postupu při převzetí podle článku 4.3. těchto VOP.

5.5. Pokud má nárok z odpovědnosti za vady formu snížení kupní ceny, je odpovědnost Dodavatele omezena pořizovací cenou zboží. Uzavřením smlouvy se Odběratel výslovně vzdává vůči Dodavateli nároku na případnou náhradu škody související s užíváním zboží, případně na odpovědnost za vady Zboží, a to v rozsahu převyšujícím pořizovací cenu zboží. Toto omezení odpovědnosti za škodu se nevztahuje na úmyslně způsobenou škodu.

5.6. Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně za nepřímé, nepředvídatelné nebo následné škody vzniklé v důsledku porušení Smlouvy, mimo jiné včetně omezení zisku nebo příjmů, ztráty obchodních příležitostí, ztráty výroby nebo pověsti, a to bez ohledu na povahu nároku, i když byla příslušná Strana o možnosti vzniku takové škody informována. 

6. Smluvní pokuty za porušení povinností

6.1. Neuhradí-li Odběratel kupní cenu zboží nebo její část ve lhůtě uvedené na faktuře, je Dodavatel oprávněn:

 • požadovat po Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení
 • odstoupit od smluv, které mají termín plnění po době splatnosti neuhrazené faktury.

6.2. Neuhradí-li Odběratel zálohu na objednané zboží (jistinu při rámcových smlouvách nebo objednávkách, které se mají plnit dílčími dodávkami) dle platebních podmínek v potvrzení přijetí objednávky, má Dodavatel právo odstoupit od smlouvy a vyžadovat smluvní pokutu za porušení povinnosti k úhradě zálohy či jistiny ve výši 10 % z celkové částky objednávky.

6.3. Odběratel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.4. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo Dodavatele na náhradu způsobené škody v plné výši ani povinnost Odběratele zboží převzít a právo Dodavatele na úhradu kupní ceny zboží v plné výši.

7. Ochrana osobních údajů a protikorupční opatření

7.1. Strany berou na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Odběratelem, jeho zaměstnanci či zástupci budou zpracovány Dodavatelem jakožto správcem pro následující účely, resp. v souvislosti s následujícím:

 • plnění předmětu smlouvy;
 • zajištění souladu s příslušnými právními, regulatorními nebo profesními požadavky;
 • řešení požadavků nebo komunikací od příslušných orgánů;
 • administrace smluv, finanční účetnictví, soulad s interními předpisy, analýza rizik, a vztahy s klienty;
 • využití systémů a aplikací (hostovaných nebo interních) pro služby informačních technologií a informačních systémů (dále jen "Účely").

Pro výše uvedené Účely mohou být osobní údaje zpřístupněny/předány příjemcům osobních údajů (včetně správců a zpracovatelů osobních údajů), a mohou být těmito příjemci zpracovány.

7.2. Jestliže to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, Dodavatel zajistí, aby byly subjekty údajů (jeho příslušní zaměstnanci, zástupci, dodavatelé a klienti) informovány o ochraně a užití osobních údajů Dodavatelem.

7.3. Každá smluvní strana musí při zpracování osobních údajů dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

 8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah založený smlouvou uzavřenou dle těchto VOP obsahuje mezinárodní prvek, pak Dodavatel a Odběratel se uzavřením smlouvy výslovně dohodli, že všechny spory vyplývající z těchto smluv nebo s nimi souvisejícími, resp. týkající se jejich platnosti či vymahatelnosti bez ohledu na to, jestli jsou považovány za nároky smluvní či nikoliv, budou výhradně podřízeny právu České republiky (s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Rovněž tak platí, že výlučně místně příslušným soudem je soud Dodavatele a rozhodným jazykem pro výklad znění těchto smluv je jazyk český.

8.2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí VOP Dodavatele platnými ke dni uzavření příslušné smlouvy.

8.3. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

8.4. Veškeré smluvní vztahy mezi smluvními stranami neupravené v těchto VOP, v rámcové smlouvě, nebo smlouvě se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

8.5. Dodavatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit tehdy, je-li podle uvážení prodávajícího rozumná potřeba jejich změny. Nové znění je prodávající povinen uvést na svých webových stránkách www.solar-market.cz a stávají se účinnými dnem zveřejnění (není-li Dodavatelem uvedena účinnost pozdější).

8.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2022